تخمین عمق کانسار آهن دره زیارت کردستان با وارون‌سازی داده‌های مغناطیس سنجی زمینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و تفسیر دوبعدی و سه‌بعدی داده‌های مغناطیسی مربوط به آهن محدوده دره زیارت در غرب ایران می‌باشد. به این منظور، حدود 2000 ایستگاه مغناطیس‌سنجی با فواصل برداشت 10 متر و فواصل خطوط 10 متر برداشت شد. بعد از تصحیح داده‌های خام اولیه، پردازش‌های تبدیل به قطب مغناطیسی و گسترش فراسو برای تحلیل بهتر داده‌ها اعمال شد. در مرحله بعد تخمین عمق آنومالی به دو روش اویلر و اویلر-سیگنال تحلیلی انجام پذیرفت. پس از تخمین عمق، مدل سه‌بعدی وارون مغناطیسی بر اساس رویکرد لی و اولدنبرگ و به کمک نرم‌افزار MAG3D ساخته شد. برای اجرای این امر، منطقه مورد مطالعه به صورت سه‌بعدی به سلول‌هایی تقسیم شد و به هر سلول یک مقدار خودپذیری مغناطیسی اختصاص داده شد؛ تا مدل سه‌بعدی خودپذیری مغناطیسی تهیه شود. به کمک این مدل و سایر نقشه‌های تفسیر مغناطیسی، روند کانی‌زایی مشخص شد. درنهایت، برای اعتبارسنجی مدل وارون مغناطیسی، از داده‌های حفاری استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depth estimation and inversion modeling of ground magnetic data of Darreh-Ziarat Iron deposit, Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • Siavash Salarian 1
  • Behrooz Oskooi 2
1 School of Mining Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims to investigate magnetic anomalies and Interpretation and modeling of 2D and 3D magnetic data of Iron mineralization at Darreh-Ziarat deposit in the Kurdistan province, West of Iran. For this purpose, more than 2000 survey stations were recorded. The magnetic survey has been done at profiles with a distance of 10 m and station distance of 10 m. After correcting raw data, RTP and upward continuation filters were applied to interpret magnetic data. In the next step, the anomaly depth was estimated by Euler and Euler-Analytical signal methods. The approach proposed by Li and Oldenburg was used to generate a 3D model of magnetic susceptibility property using MAG3D software. For this purpose, the study area was divided into 3D cells and one value of susceptibility was allocated to each cell. According to this model and other maps of magnetic interpretation, the mineralization trend was determined. Finally, Drilled boreholes were utilized to validate the 3D magnetic inversion model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Darreh-Ziarat Iron deposit
  • Depth estimation
  • Inversion modeling
  • Li and Oldenburg Approach
  • Magnetic Interpretation