7. ارزیابی پتانسیل تولید زهاب اسیدی معدن در انباشته باطله‌ کم عیار مس، معدن میدوک بر اساس روش‌های آنالیز شیمیایی استاتیک، مطالعات کانی‌شناسی و روش‌های آماری چند متغیره

مجید شاه حسینی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ مهدی امینی؛ لونا ابراهیمی؛ عباس محبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1398