نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن (IJME) - مقالات آماده انتشار