دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثر قطعات درشت طلا در فراوری کانسنگ طلای ازغد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

10.22034/ijme.2020.115071.1755

سیما محمدنژاد؛ محمود عبدالهی؛ حامد خالدی


3. کاربرد سنجش اهمیت قابلیت دسترسی در تعیین گلوگاه سیستم برای معدن گل‌گهر سیرجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

10.22034/ijme.2020.108706.1731

علی حضرتی دستجرد؛ علی اصغر خدایاری


4. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.105336.1714

حمیدرضا فرجی کلاریجانی؛ سیدمحمداسماعیل جلالی


5. استفاده از آنالیز فاکتوری مرحله ای (SFA) و شاخص احتمال کانی سازی ژئوشیمیایی (GMPI) به منظور شدت بخشی آنومالی های مس رگه ای در ورقه 1:100000 کردگان، شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.95598.1667

احمد آریافر؛ سعید یوسفی؛ وحید خسروی؛ محمد خراشادی


6. بررسی ویژگی‌های زیرجوامع کانی‌سازی طلای تیپ کوهزائی با پیاده‌سازی توابع تفکیک آنالیز تمایز روی مدل نمودار احتمال در چهار گوشه سقز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.105190.1712

میرمهدی سیدرحیمی نیارق؛ مهدی زارع؛ رضا قوامی ریابی


7. مطالعه تاثیر میزان تداخل اتصال اینسرت در عملکرد سرمته حفاری درون‌چاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.108942.1732

رضا سعیدی؛ محمدحسین صادقی


9. بررسی جدایش ذرات ریز کوارتز و هماتیت با فلوتاسیون حامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.117041.1769

علی اکبر عبدالله زاده؛ پرستو احمدیان شهرضائی


10. مطالعه ژئوشیمیایی سنگ های هیدروکربنی با استفاده از داده‌های پیرولیز راک- اول و مدل آرنیوس درمیدان نفتی آغاجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.117472.1770

سعیده سنماری؛ بیژن ملکی؛ ابوذر بازوندی؛ پرویز آرمانی


11. بررسی امکان بهبود عملکرد مدار فلوتاسیون کارخانه فاز یک مس سونگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.120594.1779

محمود عبدالهی؛ محمدرضا خالصی؛ ابوالفضل دانش؛ وحید طهماسبی


12. مدل‌سازی فرکتالی طیف توان داده های طیفی آمارۀ U برای جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.123404.1801

حسین مهدیان فر؛ میرمهدی سیدرحیمی نیارق


13. تحلیل پایداری تونلها با در نظر گرفتن نیروی وزن و سختی پوشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.122137.1789

محمدرضا زارعی فرد