دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. بررسی جدایش ذرات ریز کوارتز و هماتیت با فلوتاسیون حامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.117041.1769

علی اکبر عبدالله زاده؛ پرستو احمدیان شهرضائی


3. مطالعه ژئوشیمیایی سنگ های هیدروکربنی با استفاده از داده‌های پیرولیز راک- اول و مدل آرنیوس درمیدان نفتی آغاجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.117472.1770

سعیده سنماری؛ بیژن ملکی؛ ابوذر بازوندی؛ پرویز آرمانی


4. بررسی امکان بهبود عملکرد مدار فلوتاسیون کارخانه فاز یک مس سونگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.120594.1779

محمود عبدالهی؛ محمدرضا خالصی؛ ابوالفضل دانش؛ وحید طهماسبی


5. مدل‌سازی فرکتالی طیف توان داده های طیفی آمارۀ U برای جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.123404.1801

حسین مهدیان فر؛ میرمهدی سیدرحیمی نیارق


6. تحلیل پایداری تونلها با در نظر گرفتن نیروی وزن و سختی پوشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.22034/ijme.2020.122137.1789

محمدرضا زارعی فرد