ارائه یک مدلی تحلیلی به منظور محاسبه فشار رو به بالا در کف تونل‌ها با ویژگی‌های ژئومکانیکی ضعیف
1. ارائه یک مدلی تحلیلی به منظور محاسبه فشار رو به بالا در کف تونل‌ها با ویژگی‌های ژئومکانیکی ضعیف

شبیر ارشدنژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1398

چکیده
  پژوهش در مورد تحلیل تنش در اطراف تونل، به ویژه دیواره و سقف آن سابقه زیادی دارد. اما در مورد کف تونل تحلیل زیادی صورت نگرفته است. در این مقاله با کمک روش تعادل حدی و اصول مکانیک خاک سعی شده تا روشی تحلیلی ...  بیشتر
مطالعه تاثیر نرخ بارگذاری بر نحوه گسترش ترک در نمونه‌های سنگی ترک‌دار به روش عددی
2. مطالعه تاثیر نرخ بارگذاری بر نحوه گسترش ترک در نمونه‌های سنگی ترک‌دار به روش عددی

حمیدرضا نجاتی؛ امین خدایار

دوره 14، شماره 42 ، بهار 1398، ، صفحه 59-75

چکیده
  شرایط بارگذاری علاوه بر اینکه روی مقاومت و ویژگی‌های مکانیکی نمونه‌های سنگی تأثیرگذار است، فرآیند ایجاد و گسترش ترک در نمونه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق فرآیند رشد و انتشار ترک در ...  بیشتر
تعیین حجم بلوک و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI با استفاده از روش فتوگرامتری در معدن گل گهر سیرجان
3. تعیین حجم بلوک و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI با استفاده از روش فتوگرامتری در معدن گل گهر سیرجان

امین ملایی امام زاده؛ مجتبی بهاالدینی؛ غلامرضا سعیدی؛ حمیدرضا محمدی

دوره 14، شماره 42 ، بهار 1398، ، صفحه 47-58

چکیده
  غالباً ناپیوستگی‌ها در دیواره‌های سنگی با استفاده از روش خط برداشت تعیین می‌گردند که این روش دارای معایب متعددی همچون ایمنی برداشت پایین، محدودیت برداشت ناپیوستگی‌ها و دقت برداشت پایین می‌باشد. ...  بیشتر
مدلسازی عددی و آزمایشگاهی تاثیر درزه های ناممتد بر الگوی شکست و نیروی شکست نمونه ها
4. مدلسازی عددی و آزمایشگاهی تاثیر درزه های ناممتد بر الگوی شکست و نیروی شکست نمونه ها

وهاب سرفرازی؛ محمد غفاری؛ هادی حایری

دوره 13، شماره 41 ، زمستان 1397، ، صفحه 45-55

چکیده
  مطالعه رفتار گسیختگی درزه‌های ناممتد با توجه به نقش آن‌ها در توسعه ناپایداری‌های موضعی و کلی در ساختارهای سنگی بسیار حائز اهمیت است. مطالعه این درزه ها بهبود طراحی در پروژه‌های مهندسی را به ارمغان ...  بیشتر
کاربرد ماتریس عدم قطعیت درتخمین مدول دگرشکلی توده سنگ بر اساس مدل های تجربی
5. کاربرد ماتریس عدم قطعیت درتخمین مدول دگرشکلی توده سنگ بر اساس مدل های تجربی

مهدی محمدی

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  یکی از مواردی که همواره مورد توجه مهندسین سنگ قرار دارد، عدم قطعیت موجود در پارامترهای مورد نیاز در تحلیل و طراحی سازه‏ های سنگی است که ناشی از روابط توسعه داده شده و ماهیت ذاتی سنگ می ‏باشد. مدول دگرشکلی ...  بیشتر
کمینه سازی اضافه حفاری ناشی از انفجار در تونل ها با استفاده از روش های هوشمند
6. کمینه سازی اضافه حفاری ناشی از انفجار در تونل ها با استفاده از روش های هوشمند

محمدرضا کوپی علی پور؛ ابراهیم نوروزی قالینی؛ حسن مدنی

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 118-129

چکیده
  ایجادپدیده‌ی حفر بیش از اندازه مقطع تونل یا همان اضافه‌حفاری مقطع تونل در مراحل اجرایی پروژه‌های تونل‌سازی، همواره از مهم‌ترین مسائلی است که ذهن متصدیان فنی و اجرایی این پروژه‌ها را به خود معطوف ...  بیشتر
تأثیر زبری سطح ناپیوستگی های دارای شیب‌های مختلف بر مقاومت سنگ درزه دار تحت تنش های سه محوری
7. تأثیر زبری سطح ناپیوستگی های دارای شیب‌های مختلف بر مقاومت سنگ درزه دار تحت تنش های سه محوری

فاطمه امین پور؛ حسن مومیوند

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 60-76

چکیده
  در این تحقیق تأثیر سه حالت عمده زبری ناپیوستگی‌ها به صورت دندانه‌دار، زبر موجدار و صفحه‌ای صاف با جهت‌یافتگی مختلف نسبت به فشار جانبی بر مقاومت سنگ تحت تنش‌های سه محوری مورد بررسی قرار گرفته است. 15 ...  بیشتر
به‌روزرسانی زمان و هزینه‌های مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل ابتکاری DAT
8. به‌روزرسانی زمان و هزینه‌های مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل ابتکاری DAT

ارسلان محمودزاده؛ شکراله زارع

دوره 13، شماره 39 ، تابستان 1397، ، صفحه 26-42

چکیده
  زمان‌بندی در برنامه‌ریزی  و مدیریت ساخت پروژه‌ها بسیار مهم است. وابستگی پیچیده‌ بین فعالیت‌های ساخت در تونل‌ها، زمان و هزینه‌های ساخت را تا حدودی تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط زمین و زمان و هزینه‌های ...  بیشتر
پیش‌بینی سرعت موج برشی در مخزن نفتی به روش آماری-احتمالاتی
9. پیش‌بینی سرعت موج برشی در مخزن نفتی به روش آماری-احتمالاتی

هادی فتاحی؛ زهرا ورمزیاری؛ مصطفی یوسفی راد

دوره 13، شماره 38 ، بهار 1397، ، صفحه 25-36

چکیده
  ارزیابیخواص پتروفیزیکی،پایهواساسمدلسازیدرامرمطالعهتولیدومدیریتیکمخزننفتیمحسوبمی‌شود. یکیازپارامترهای ضروری برای توصیفمخازن هیدروکربوری، سرعتموج برشیاست. تعیینسرعتموجبرشیباروش‌هاییمانندآنالیزمغزه،مستلزمصرفزمانوهزینهگزافیاست. ...  بیشتر
بررسی عددی تاثیر تزریق سیمان در کاهش نشست ناشی از حفاری در زمین‌های خاکی خط 2 متروی کرج
10. بررسی عددی تاثیر تزریق سیمان در کاهش نشست ناشی از حفاری در زمین‌های خاکی خط 2 متروی کرج

امین اسدالهی؛ مهدی موسوی؛ محمد حسین خسروی

دوره 13، شماره 38 ، بهار 1397، ، صفحه 61-75

چکیده
  حفر تونل‌ها مانند سایر فعالیت‌های بشر بر محیط ‌زیست تاثیرگذار است. یکی از مهم‌ترین آثار مخرب حفاری تونل، به ویژه در زمین‌های آبرفتی پدیده نشست است. این پدیده مشکلاتی را برای سازه‌های مجاور تونل ایجاد ...  بیشتر
بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی
11. بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-9

چکیده
  تخمین مقدارتنشبرجاازپارامترهایمهمدرطراحیسازه­هایزیرزمینی است. روش­هایمختلفی از جمله روش­هایغیرمستقیمبااستفادهازمغزهحفاری برای رسیدن بهاینمنظوروجوددارد. ازطرفیامروزهاستفادهازانتشار آواییدرمکانیکسنگدرحالگسترشاست.سنگ­هاوقتی ...  بیشتر
مدل‌سازی هندسی- تصادفی سه بعدی توده سنگ منطقه مزینو با هدف برآورد نشت گاز در استخراج به روش گاز کردن
12. مدل‌سازی هندسی- تصادفی سه بعدی توده سنگ منطقه مزینو با هدف برآورد نشت گاز در استخراج به روش گاز کردن

علی حیدری؛ سیدمحمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، ، صفحه 21-38

چکیده
  در ایران بخش زیادی از ذخایر زغال‌سنگ در عمق واقع شده و یا ضخامت کمی دارند که برای استحصال و استفاده از این منابع، فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال­سنگ (UCG) می‌تواند به­‌عنوان بهترین گزینه مطرح باشد. ...  بیشتر
ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل
13. ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل

امیر اسعد فاطمی؛ مرتضی احمدی؛ جمال رستمی

دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1396، ، صفحه 59-69

چکیده
  برآورد نرخ نفوذ ماشین در سنگ اولین و مهم­ترین گام در پیش‌بینی زمان اجرای حفر مکانیزه تونل است. در این تحقیق پایگاه داده­ای از اطلاعات حین حفر تونل گلاب ایجاد شده است. با توجه به فرمول­های متعدد پیشنهادی ...  بیشتر
تاثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر میزان جابجایی به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا
14. تاثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر میزان جابجایی به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا

میر حسین شهامی؛ میثم لک؛ علی رضا یاراحمدی بافقی

دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1396، ، صفحه 15-25

چکیده
  تحلیل پایداری شیب دیواره­های معادن سطحی به­خصوص شیب­های سنگی، از جمله مهم­ترین مسائل مورد توجه در طراحی معادن سطحی است که با اجرای یک مدل­سازی ژئوتکنیکی قابل دسترسی است. این مدل ژئوتکنیکی برای ...  بیشتر
پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج
15. پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج

عیسی محمدی؛ هادی فتحی پور آذر؛ سید رحمان ترابی

دوره 12، شماره 35 ، تابستان 1396، ، صفحه 91-103

چکیده
  یکیازمسائلمهمدرتونل­هایمتروشهری،تحلیلپایداریتونل، پیش­بینیمیزاننشست سطح زمینوتعیین یک ضریباطمینانمناسب استکهمنجربهتأمینپایداریدرحینعملیات حفاریو درزمانبهره­برداریازسازهموردنظرمی­­شود. ...  بیشتر
تحلیل حساسیت ویژگی‌ ناپیوستگی‌ها در انتشار موج الاستیک در توده‌سنگ با‌استفاده از روش المان گسسته
16. تحلیل حساسیت ویژگی‌ ناپیوستگی‌ها در انتشار موج الاستیک در توده‌سنگ با‌استفاده از روش المان گسسته

محمدرضا همتی نورانی؛ علی رضا یاراحمدی بافقی؛ احمد قربانی

دوره 12، شماره 35 ، تابستان 1396، ، صفحه 75-89

چکیده
     سرعت و میرایی موج الاستیک در هنگام عبور از سنگ های درزه‌دار، یک مسأله ی مهم برای تعیین پایداری سازه‌های سنگی تحت بارهای دینامیکی در مهندسی سنگ است. آزمایش‌های لرزه‌ای خیلی مفید و کارآمدتر از ...  بیشتر
بررسی تأثیر سرعت حفاری بر قدرت سایندگی کانی ها با استفاده از نتایج آزمایش سرشار
17. بررسی تأثیر سرعت حفاری بر قدرت سایندگی کانی ها با استفاده از نتایج آزمایش سرشار

بهنام کرمی؛ محمد تقی همزبان قراملکی؛ رسول حمیدزاده مقدم

دوره 12، شماره 34 ، بهار 1396، ، صفحه 69-82

چکیده
  درحالحاضر،بخشعمده­ایازفضاهایزیرزمینیعمرانیومعدنیبه­وسیله­ دستگاه­هایمکانیزهحفرمی­شوند. فرآیند برش و حفر سنگ شامل تماس­های متحرک میان سنگ و ابزار برنده است. این مساله باعث بوجود آمدن انواع ...  بیشتر
بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک
18. بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک

سیده گلاله حسینی؛ حسن مدنی؛ کورش شهریار؛ علی مرتضوی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، ، صفحه 65-79

چکیده
    تونل گدوک به طول 2887 متر در مسیر راه‌آهن فیروز کوه به قائم شهر قرار دارد. جنس تونل سنگی، ارتفاع آن 6/5 متر، عرضش 2/5 متر و سطح مقطع آن 25 متر مربع است. حداکثر ارتفاع روباره تونل 35 متر است. شدت جریان لازم برای ...  بیشتر
تحلیل مکانیک شکست نمونه های دیسکی ترک دار با استفاده از روش المان مرزی
19. تحلیل مکانیک شکست نمونه های دیسکی ترک دار با استفاده از روش المان مرزی

محمود بهنیا؛ سید حسین میرزینلی یزدی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، ، صفحه 49-63

چکیده
      شکست سازه های سنگی و گسترش ترک در آن‌ها اغلب تحت مد ترکیبی رخ می‌دهد. از این رو تعیین پارامترهای مکانیک شکست مصالح سنگی در حالت مد ترکیبی (چقرمگی مد I و II)، به‌عنوان معیاری برای شروع و گسترش ...  بیشتر
بررسی پارامتر های معیار شکستِ رامامورتی و هوک و همکارانِ سنگ آهک یکپارچه تا به شدت درزه دار فاقد مواد پرکننده و دارای سطوح صاف
20. بررسی پارامتر های معیار شکستِ رامامورتی و هوک و همکارانِ سنگ آهک یکپارچه تا به شدت درزه دار فاقد مواد پرکننده و دارای سطوح صاف

حسن مومیوند؛ سیده هدی معدنی؛ فرنوش حاجی زاده؛ میرعلی محمدی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، ، صفحه 33-48

چکیده
  سنگ آهک یکی از سنگ‌های رسوبی است که به وفور در پوسته زمین وجود دارد و مهندسین برای حفر سازه‌ها به‌عناوین مختلف به کرات با این سنگ روبرو می‌شوند.  در این تحقیق به شیوه‌ای نو، تأثیر جهت یافتگی، فراوانی ...  بیشتر
مطالعه تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM توسط روش اجزائ گسسته
21. مطالعه تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM توسط روش اجزائ گسسته

وهاب سرفرازی؛ نسرین میخک بیرالوند

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 33-45

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از روش اجزای مجزا تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM بررسی شده است. بدین منظور، سه مدل عددی با مقاومت‌های کششی متفاوت MPa 5، MPa 15 و MPa 25 ساخته شد. از هر مدل ...  بیشتر
بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیس بر مقاومت و مکانیزم شکست مواد پایه سیمانی با استفاده از سیستم انتشار آوایی
22. بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیس بر مقاومت و مکانیزم شکست مواد پایه سیمانی با استفاده از سیستم انتشار آوایی

امین ناظری؛ حمیدرضا نجاتی؛ عبدالهادی قزئینیان

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 9-21

چکیده
  شکست بسیاری از سازه‌های مهندسی بر اثر گسترش ترک با وجود پایین بودن نرخ بارگذاری روی آن‌ها در مقایسه با مقاومت تئوریکی سازه‌ها،لزوم درک دقیق مکانیزم و عوامل موثر بر گسترش ترک را آشکار می‌سازد. استفاده ...  بیشتر
بررسی قابلیت توسعه روش گروه های کلیدی با روش های عددی برای یافتن گروه کلیدی بحرانی در تحلیل پایداری شیب های سنگی
23. بررسی قابلیت توسعه روش گروه های کلیدی با روش های عددی برای یافتن گروه کلیدی بحرانی در تحلیل پایداری شیب های سنگی

میر حسین شهامی؛ علی رضا یاراحمدی بافقی؛ روزبه گرایلی میکلا

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 23-32

چکیده
  ناهمسانی و وجود ناپیوستگی‌ها، در مقاومت و رفتار توده سنگ نقش اساسی دارد. امروزه مهندسین با محدوده وسیعی از روش‌ها، به‌منظور تحلیل پایداری شیب های سنگی مواجه هستند. به‌دلیل سادگی و سرعت اجرا، روش‌های ...  بیشتر
تحلیل پایداری تکیه گاه های ساختگاه سد بتنی قوسی بختیاری با استفاده از تئوری حدبالا
24. تحلیل پایداری تکیه گاه های ساختگاه سد بتنی قوسی بختیاری با استفاده از تئوری حدبالا

یعقوب یونس مومنی؛ محمد فاروق حسینی

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 59-71

چکیده
      امروزه سدهای بزرگ با اهدافی نظیر تولید انرژی برق‌آبی، ایجاد مناطق گردشگری، افزایش عمر سد‌های پایین‌دست و مواردی از این دست احداث می‌شوند. سدهای بتنی قوسی از جمله مقرون به صرفه‌ترین روش‌های ...  بیشتر
بررسی پارامترهای مؤثر در تخریب‌پذیری توده‌سنگ در معادن تخریب بلوکی با استفاده از سیستم مهندسی سنگ
25. بررسی پارامترهای مؤثر در تخریب‌پذیری توده‌سنگ در معادن تخریب بلوکی با استفاده از سیستم مهندسی سنگ

رامین رفیعی؛ محمد عطائی؛ رضا خالو کاکائی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ فرهنگ سرشکی

دوره 11، شماره 31 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-10

چکیده
  پیش‌بینی واقعی از میزان قابلیت تخریب توده‌سنگ، یکی از عوامل کلیدی در موفقیت روش تخریب بلوکی است. باتوجه به علاقه اخیر صنعت معدن‌کاری دراستفاده از روش‌های تخریبی در توده‌سنگ‌هایی با مقاومت زیاد، ...  بیشتر