مکانیک سنگ
1. بررسی تاثیر اجزای جامد و سیمان بر رفتار مکانیکی و رئولوژیکی پرکننده‎های تهیه شده از باطله‎های کارخانه فرآوری سرب و روی انگوران زنجان

رامین دوست محمدی؛ مرتضی گراوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.118115.1771

چکیده
  استفاده از پرکننده‌های خمیری سیمانی در پرکردن فضاهای زیرزمینی توسط صنایع معدنی در حال گسترش است. در این مقاله قابلیت استفاده از باطله‌های کارخانه فرآوری در تهیه پرکننده خمیری سیمانی و عوامل موثر بر مقاومت و اسلامپ آن با استفاده از اصول طراحی آزمون‎ها و نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در پرکننده مورد مطالعه از باطله ...  بیشتر

مکانیک سنگ
2. ارائه یک مدل تحلیل برای محاسبه فشار رو به بالا در کف تونل‌ها با ویژگی‌های ژئومکانیکی ضعیف

شبیر ارشدنژاد

دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-9

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.35753

چکیده
  پژوهش در مورد تحلیل تنش در اطراف تونل، به ویژه دیواره و سقف آن سابقه زیادی دارد. اما در مورد کف تونل تحلیل زیادی صورت نگرفته است. در این مقاله با کمک روش تعادل حدی و اصول مکانیک خاک سعی شده تا روشی تحلیلی ارائه شود که بتوان نسبت به برآورد فشار آماس کف تونل در محیط‌های خاکی و توده سنگ‌های به شدت درزه‌دار که دارای رفتاری چون خاک هستند، ...  بیشتر

مکانیک سنگ
3. مطالعه تاثیر نرخ بارگذاری بر نحوه گسترش ترک در نمونه‌های سنگی ترک‌دار به روش عددی

حمیدرضا نجاتی؛ امین خدایار

دوره 14، شماره 42 ، بهار 1398، ، صفحه 59-75

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.35740

چکیده
  شرایط بارگذاری علاوه بر اینکه روی مقاومت و ویژگی‌های مکانیکی نمونه‌های سنگی تأثیرگذار است، فرآیند ایجاد و گسترش ترک در نمونه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق فرآیند رشد و انتشار ترک در نمونه‌های گرانیتی حاوی 1، 3، 6، 9 و 36 ترک، تحت نرخ‌های بارگذاری مختلف و با استفاده از نرم‌افزار RFPA مورد مطالعه قرار گرفته است. برای اعمال ...  بیشتر

مکانیک سنگ
4. تعیین حجم بلوک و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI با استفاده از روش فتوگرامتری در معدن گل گهر سیرجان

امین ملایی امام زاده؛ مجتبی بهاالدینی؛ غلامرضا سعیدی؛ حمیدرضا محمدی

دوره 14، شماره 42 ، بهار 1398، ، صفحه 47-58

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.35739

چکیده
  غالباً ناپیوستگی‌ها در دیواره‌های سنگی با استفاده از روش خط برداشت تعیین می‌گردند که این روش دارای معایب متعددی همچون ایمنی برداشت پایین، محدودیت برداشت ناپیوستگی‌ها و دقت برداشت پایین می‌باشد. همچنین تعیین حجم بلوک‌های سنگی تشکیل شده بوسیله ناپیوستگی‌ها و محاسبه شاخص مقاومت زمین شناسی از دیگر چالش‌های موجود در تعیین خواص ...  بیشتر

مکانیک سنگ
5. مدلسازی عددی و آزمایشگاهی تاثیر درزه های ناممتد بر الگوی شکست و نیروی شکست نمونه ها

وهاب سرفرازی؛ محمد غفاری؛ هادی حایری

دوره 13، شماره 41 ، زمستان 1397، ، صفحه 45-55

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.34837

چکیده
  مطالعه رفتار گسیختگی درزه‌های ناممتد با توجه به نقش آن‌ها در توسعه ناپایداری‌های موضعی و کلی در ساختارهای سنگی بسیار حائز اهمیت است. مطالعه این درزه ها بهبود طراحی در پروژه‌های مهندسی را به ارمغان می‌آورد. حضور درزه-های ناممتد در توده‌های سنگ، ضمن تشکیل ساختارهایی به نام پل‌سنگ، مقاومت برشی را افزایش. به‌منظور مطالعه تأثیر درزه ...  بیشتر

مکانیک سنگ
6. کمینه سازی اضافه حفاری ناشی از انفجار در تونل ها با استفاده از روش های هوشمند

محمدرضا کوپی علی پور؛ ابراهیم نوروزی قالینی؛ حسن مدنی

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 118-129

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.34841

چکیده
  ایجادپدیده‌ی حفر بیش از اندازه مقطع تونل یا همان اضافه‌حفاری مقطع تونل در مراحل اجرایی پروژه‌های تونل‌سازی، همواره از مهم‌ترین مسائلی است که ذهن متصدیان فنی و اجرایی این پروژه‌ها را به خود معطوف داشته است. امروزه با توجه به پیشرفت صنعت و ورود فنّاوری‌های نوین به صنعت تونل‌سازی و پذیرفته شدن تدریجی، روش های جدیدی جایگزین روش ...  بیشتر

مکانیک سنگ
7. کاربرد ماتریس عدم قطعیت درتخمین مدول دگرشکلی توده سنگ بر اساس مدل های تجربی

مهدی محمدی

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.33647

چکیده
  یکی از مواردی که همواره مورد توجه مهندسین سنگ قرار دارد، عدم قطعیت موجود در پارامترهای مورد نیاز در تحلیل و طراحی سازه‏ های سنگی است که ناشی از روابط توسعه داده شده و ماهیت ذاتی سنگ می ‏باشد. مدول دگرشکلی یکی از پارامترهای ژئومکانیکی است که کاربرد فراوانی در تحلیل و طراحی‏ ها دارد. اما تخمین این پارامتر با روش ‏های تجربی همواره ...  بیشتر

مکانیک سنگ
8. تأثیر زبری سطح ناپیوستگی های دارای شیب‌های مختلف بر مقاومت سنگ درزه دار تحت تنش های سه محوری

فاطمه امین پور؛ حسن مومیوند

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 60-76

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.33960

چکیده
  در این تحقیق تأثیر سه حالت عمده زبری ناپیوستگی‌ها به صورت دندانه‌دار، زبر موجدار و صفحه‌ای صاف با جهت‌یافتگی مختلف نسبت به فشار جانبی بر مقاومت سنگ تحت تنش‌های سه محوری مورد بررسی قرار گرفته است. 15 گروه نمونه‌های دارای سه نوع زبری سطح ناپیوستگی و دارای پنج نوع شیب از صفر تا 90 درجه با موفقیت آماده‌سازی شده و مقاومت هر گروه تحت تنش‌های ...  بیشتر

مکانیک سنگ
9. به‌روزرسانی زمان و هزینه‌های مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل ابتکاری DAT

ارسلان محمودزاده؛ شکراله زارع

دوره 13، شماره 39 ، تابستان 1397، ، صفحه 26-42

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.32830

چکیده
  زمان‌بندی در برنامه‌ریزی  و مدیریت ساخت پروژه‌ها بسیار مهم است. وابستگی پیچیده‌ بین فعالیت‌های ساخت در تونل‌ها، زمان و هزینه‌های ساخت را تا حدودی تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط زمین و زمان و هزینه‌های ساخت از موارد اساسی در تصمیم‌گیری‌ها برای مرحله‌ برنامه‌ریزی و طراحی یک پروژه به ‌حساب می‌آیند. در این مقاله، روش DAT برای ...  بیشتر

مکانیک سنگ
10. پیش‌بینی سرعت موج برشی در مخزن نفتی به روش آماری-احتمالاتی

هادی فتاحی؛ زهرا ورمزیاری؛ مصطفی یوسفی راد

دوره 13، شماره 38 ، بهار 1397، ، صفحه 25-36

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.30567

چکیده
  ارزیابیخواص پتروفیزیکی،پایهواساسمدلسازیدرامرمطالعهتولیدومدیریتیکمخزننفتیمحسوبمی‌شود. یکیازپارامترهای ضروری برای توصیفمخازن هیدروکربوری، سرعتموج برشیاست. تعیینسرعتموجبرشیباروش‌هاییمانندآنالیزمغزه،مستلزمصرفزمانوهزینهگزافیاست. همچنینبهعلتنبودمغزه‌هایکافیوتغییراتسنگ‌شناسیوناهمگنیسنگمخزن،‌تعییناینپارامترباروش‌هایمعمولدقتچندانیندارد ...  بیشتر

مکانیک سنگ
11. بررسی عددی تاثیر تزریق سیمان در کاهش نشست ناشی از حفاری در زمین‌های خاکی خط 2 متروی کرج

امین اسدالهی؛ مهدی موسوی؛ محمد حسین خسروی

دوره 13، شماره 38 ، بهار 1397، ، صفحه 61-75

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.30568

چکیده
  حفر تونل‌ها مانند سایر فعالیت‌های بشر بر محیط ‌زیست تاثیرگذار است. یکی از مهم‌ترین آثار مخرب حفاری تونل، به ویژه در زمین‌های آبرفتی پدیده نشست است. این پدیده مشکلاتی را برای سازه‌های مجاور تونل ایجاد می‌کند. یکی از راه‌های موثر برای کاهش حداکثر میزان نشست ناشی از حفاری تونل‌ها در زمین‌های خاکی، انجام عملیات تزریق است. در این ...  بیشتر

مکانیک سنگ
12. بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-9

چکیده
  تخمین مقدارتنشبرجاازپارامترهایمهمدرطراحیسازه­هایزیرزمینی است. روش­هایمختلفی از جمله روش­هایغیرمستقیمبااستفادهازمغزهحفاری برای رسیدن بهاینمنظوروجوددارد. ازطرفیامروزهاستفادهازانتشار آواییدرمکانیکسنگدرحالگسترشاست.سنگ­هاوقتی تحتتنشقرارمی­گیرند  سیگنال­هایآکوستیکیمنتشرمی­کنند،اینپدیدهانتشارآوایینامیده ...  بیشتر

مکانیک سنگ
13. مدل‌سازی هندسی- تصادفی سه بعدی توده سنگ منطقه مزینو با هدف برآورد نشت گاز در استخراج به روش گاز کردن

علی حیدری؛ سیدمحمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، ، صفحه 21-38

چکیده
  در ایران بخش زیادی از ذخایر زغال‌سنگ در عمق واقع شده و یا ضخامت کمی دارند که برای استحصال و استفاده از این منابع، فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال­سنگ (UCG) می‌تواند به­‌عنوان بهترین گزینه مطرح باشد. یکی از این ذخایر زغال­سنگ، زغال­سنگ­های منطقه مزینو طبس است. از جمله معیارها و عوامل تأثیرگذار بر امکان­پذیری و اقتصادی بودن ...  بیشتر

مکانیک سنگ
14. ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل

امیر اسعد فاطمی؛ مرتضی احمدی؛ جمال رستمی

دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1396، ، صفحه 59-69

چکیده
  برآورد نرخ نفوذ ماشین در سنگ اولین و مهم­ترین گام در پیش‌بینی زمان اجرای حفر مکانیزه تونل است. در این تحقیق پایگاه داده­ای از اطلاعات حین حفر تونل گلاب ایجاد شده است. با توجه به فرمول­های متعدد پیشنهادی برای محاسبه نرخ نفوذ، عملکرد هر کدام از مدل‌ها در پیش­بینی نفوذ ماشین در ساختگاه تونل گلاب با مقادیر واقعی مقایسه شده است. ...  بیشتر

مکانیک سنگ
15. تاثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر میزان جابجایی به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا

میر حسین شهامی؛ میثم لک؛ علی رضا یاراحمدی بافقی

دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1396، ، صفحه 15-25

چکیده
  تحلیل پایداری شیب دیواره­های معادن سطحی به­خصوص شیب­های سنگی، از جمله مهم­ترین مسائل مورد توجه در طراحی معادن سطحی است که با اجرای یک مدل­سازی ژئوتکنیکی قابل دسترسی است. این مدل ژئوتکنیکی برای توده­سنگ­های درزه­دار ایجاد می­شود و شامل دو زیر مدل به نام­های مدل هندسی و مکانیکی است. مدل هندسی توده­های سنگی شامل شبکه­ی ...  بیشتر

مکانیک سنگ
16. پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج

عیسی محمدی؛ هادی فتحی پور آذر؛ سید رحمان ترابی

دوره 12، شماره 35 ، تابستان 1396، ، صفحه 91-103

چکیده
  یکیازمسائلمهمدرتونل­هایمتروشهری،تحلیلپایداریتونل، پیش­بینیمیزاننشست سطح زمینوتعیین یک ضریباطمینانمناسب استکهمنجربهتأمینپایداریدرحینعملیات حفاریو درزمانبهره­برداریازسازهموردنظرمی­­شود. در تحقیقحاضر بهبررسیمیزاننشست سطح زمین ناشی از حفرتونلخطدومترو کرج،بهروشعددی تفاضل محدود با استفادهاز نرم­افزار FLAC 3D پرداخته ...  بیشتر

مکانیک سنگ
17. تحلیل حساسیت ویژگی‌ ناپیوستگی‌ها در انتشار موج الاستیک در توده‌سنگ با‌استفاده از روش المان گسسته

محمدرضا همتی نورانی؛ علی رضا یاراحمدی بافقی؛ احمد قربانی

دوره 12، شماره 35 ، تابستان 1396، ، صفحه 75-89

چکیده
     سرعت و میرایی موج الاستیک در هنگام عبور از سنگ های درزه‌دار، یک مسأله ی مهم برای تعیین پایداری سازه‌های سنگی تحت بارهای دینامیکی در مهندسی سنگ است. آزمایش‌های لرزه‌ای خیلی مفید و کارآمدتر از هر آزمایش ژئوفیزیکی دیگری هستند که در توده‌سنگ انجام می‌شوند، این امر به این دلیل است که پارامترهای موج، نظیر سرعت موج فشاری، برشی ...  بیشتر

مکانیک سنگ
18. بررسی تأثیر سرعت حفاری بر قدرت سایندگی کانی ها با استفاده از نتایج آزمایش سرشار

بهنام کرمی؛ محمد تقی همزبان قراملکی؛ رسول حمیدزاده مقدم

دوره 12، شماره 34 ، بهار 1396، ، صفحه 69-82

چکیده
  درحالحاضر،بخشعمده­ایازفضاهایزیرزمینیعمرانیومعدنیبه­وسیله­ دستگاه­هایمکانیزهحفرمی­شوند. فرآیند برش و حفر سنگ شامل تماس­های متحرک میان سنگ و ابزار برنده است. این مساله باعث بوجود آمدن انواع متفاوتی از آسیب­ها بر روی ابزارهای برنده خواهد شد. شناخت کامل شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی و به خصوصویژگی­هایسایشیزمین،یکیازپارامترهایمهمدرتخمینعمرابزارهایبرنده،هزینه­هاوکارآییعملیاتحفاریمکانیزه ...  بیشتر

مکانیک سنگ
19. بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک

سیده گلاله حسینی؛ حسن مدنی؛ کورش شهریار؛ علی مرتضوی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، ، صفحه 65-79

چکیده
    تونل گدوک به طول 2887 متر در مسیر راه‌آهن فیروز کوه به قائم شهر قرار دارد. جنس تونل سنگی، ارتفاع آن 6/5 متر، عرضش 2/5 متر و سطح مقطع آن 25 متر مربع است. حداکثر ارتفاع روباره تونل 35 متر است. شدت جریان لازم برای تهویه تونل 400 متر مکعب در ثانیه محاسبه شده و تنها روش ممکن برای تهویه این تونل، روش دویل میانی است. برای حفر و احداث دویل میانی، ابتدا ...  بیشتر

مکانیک سنگ
20. تحلیل مکانیک شکست نمونه های دیسکی ترک دار با استفاده از روش المان مرزی

محمود بهنیا؛ سید حسین میرزینلی یزدی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، ، صفحه 49-63

چکیده
      شکست سازه های سنگی و گسترش ترک در آن‌ها اغلب تحت مد ترکیبی رخ می‌دهد. از این رو تعیین پارامترهای مکانیک شکست مصالح سنگی در حالت مد ترکیبی (چقرمگی مد I و II)، به‌عنوان معیاری برای شروع و گسترش ترک بسیار ضروری است. نمونه‌هایی با هندسه مختلف برای اندازه‌گیری پارامترهای بیان‌شده استفاده شده است. ولی نمونه دیسکی با یک ترک مرکزی ...  بیشتر

مکانیک سنگ
21. بررسی پارامتر های معیار شکستِ رامامورتی و هوک و همکارانِ سنگ آهک یکپارچه تا به شدت درزه دار فاقد مواد پرکننده و دارای سطوح صاف

حسن مومیوند؛ سیده هدی معدنی؛ فرنوش حاجی زاده؛ میرعلی محمدی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، ، صفحه 33-48

چکیده
  سنگ آهک یکی از سنگ‌های رسوبی است که به وفور در پوسته زمین وجود دارد و مهندسین برای حفر سازه‌ها به‌عناوین مختلف به کرات با این سنگ روبرو می‌شوند.  در این تحقیق به شیوه‌ای نو، تأثیر جهت یافتگی، فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگی‌های متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش‌های سه محوری به روش تجربی و با اجرای پژوهشی گسترده روی سنگ آهک بررسی شده ...  بیشتر

مکانیک سنگ
22. مطالعه تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM توسط روش اجزائ گسسته

وهاب سرفرازی؛ نسرین میخک بیرالوند

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 33-45

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از روش اجزای مجزا تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM بررسی شده است. بدین منظور، سه مدل عددی با مقاومت‌های کششی متفاوت MPa 5، MPa 15 و MPa 25 ساخته شد. از هر مدل دو نمونه مشابه آماده شد و تحت دو تنش محصورکننده MPa5 و MPa 25 قرار گرفت. به‌طور کلی 6 مدل‌سازی انجام شد. بعد از اعمال فشار جانبی، برنده با ...  بیشتر

مکانیک سنگ
23. بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیس بر مقاومت و مکانیزم شکست مواد پایه سیمانی با استفاده از سیستم انتشار آوایی

امین ناظری؛ حمیدرضا نجاتی؛ عبدالهادی قزئینیان

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 9-21

چکیده
  شکست بسیاری از سازه‌های مهندسی بر اثر گسترش ترک با وجود پایین بودن نرخ بارگذاری روی آن‌ها در مقایسه با مقاومت تئوریکی سازه‌ها،لزوم درک دقیق مکانیزم و عوامل موثر بر گسترش ترک را آشکار می‌سازد. استفاده از روش‌های متداول تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی، بتنی و سنگی بر مبنای معیار‌های تنش و مقاومت، تاکنون مشکلات زیادی در پایداری سازه‌ها ...  بیشتر

مکانیک سنگ
24. بررسی قابلیت توسعه روش گروه های کلیدی با روش های عددی برای یافتن گروه کلیدی بحرانی در تحلیل پایداری شیب های سنگی

میر حسین شهامی؛ علی رضا یاراحمدی بافقی؛ روزبه گرایلی میکلا

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 23-32

چکیده
  ناهمسانی و وجود ناپیوستگی‌ها، در مقاومت و رفتار توده سنگ نقش اساسی دارد. امروزه مهندسین با محدوده وسیعی از روش‌ها، به‌منظور تحلیل پایداری شیب های سنگی مواجه هستند. به‌دلیل سادگی و سرعت اجرا، روش‌های به‌کار رفته در تحلیل‌های استاتیکی همچنان جایگاه ویژه‌ای در بررسی پایداری شیب های سنگی درزه‌دار دارند. یکی از معروف‌ترین روش‌های ...  بیشتر

مکانیک سنگ
25. تحلیل پایداری تکیه گاه های ساختگاه سد بتنی قوسی بختیاری با استفاده از تئوری حدبالا

یعقوب یونس مومنی؛ محمد فاروق حسینی

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 59-71

چکیده
      امروزه سدهای بزرگ با اهدافی نظیر تولید انرژی برق‌آبی، ایجاد مناطق گردشگری، افزایش عمر سد‌های پایین‌دست و مواردی از این دست احداث می‌شوند. سدهای بتنی قوسی از جمله مقرون به صرفه‌ترین روش‌های سدسازی در مقیاس بزرگ هستند. بخش عمده‌ای از تحمل بار ناشی از فشار مخزن در سد‌های قوسی به عهده تکیه‌گاه‌های آن است. این موضوع تأکیدی ...  بیشتر