استخراج
1. تحلیل حساسیت شبکه‌های تهویه با روش‌های مبتنی بر مشتق

زهره رضائی؛ مجید عطایی پور؛ حسن مدنی

دوره 15، شماره 46 ، بهار 1399، ، صفحه 50-64

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.105047.1711

چکیده
  تحلیل و محاسبه شبکه‌های تهویه یکی از مهمترین بخش‌های طراحی، پیش از استخراج است. شبکه طراحی شده در حین عملیات استخراج ممکن است تحت تأثیر پارامترهایی داخلی و خارجی قرار گیرد و در نتیجه کارائی پیش‌بینی شده در مرحله طراحی را نداشته باشد. شناسائی پارامترهای دخیل در کارائی یک شبکه تهویه در طول مرحله‌های آماده سازی و فرایند استخراج اهمیت ...  بیشتر

2. تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر درونیابی با استفاده از روش کریجینگ عمومی

محسن یاوری؛ محمد کنشلو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

دوره 12، شماره 35 ، تابستان 1396، ، صفحه 67-74

چکیده
  در حال حاضر که آبهای زیرزمینی به یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین آب برای استفاده‌های گوناگون تبدیل شده‌اند، پایش سطح آب زیرزمینی به‌ویژه در حوضه هایی که تحت تهدید پمپاژ بیش از حد هستند، یعنی مناطق با تمرکز زیاد شهری و یا صنعتی اهمیت بیشتری دارند. با این وجود همواره هزینه­های حفر گمانه‌های اکتشافی، تعداد داده‌ها و نهایتا کیفیت تخمین ...  بیشتر