1. تأثیر فشار نگهداری جبهه‌کار در حفر تونل به روش EPB بر تغییر شکل‌های سطحی و جبهه‌کار

ایمان خیر اندیش؛ محمد فاروق حسینی؛ علیرضا طالبی نژاد

دوره 8، شماره 20 ، پاییز 1392، ، صفحه 37-48

چکیده
  از مهمترین پارامترها درحفاری تونل با ماشین‌های سپریِ بسته، مانند سپرهای فشار تعادلی زمین، تعیین بازه‌ی مناسبی از فشار جهت نگهداری جبهه‌کار تونل است، به این علت که جلوگیری از ناپایداری جبهه کار تونل هم از نظر ایجاد شرایط لازم برای برش و پیشروی و هم از نظر کنترل جابجایی‌ها در سطح زمین حایز اهمیت است. مطالعات زیادی با استفاده از روش‌های ...  بیشتر

2. بررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل¬های مترو با استفاده از EPB TBM به روش های عددی و آماری

محسن حوائج؛ رضا رحمان نژاد؛ محمد علی ابراهیمی

دوره 7، شماره 15 ، تابستان 1391، ، صفحه 67-76

چکیده
  حفاری‌های کم عمق از جمله تونل‌ها می‌توانند باعث حرکت زمین شوند که این حرکت‌ها به‌صورت نشست در سطح زمین نمایان می‌شوند. تونل‌‌ها ممکن است در مناطق شهری با تراکم جمعیت زیاد ساخته شوند، بنابراین نشست ایجاد شده بر ساختمان‌‌ها و تأسیسات قرار گرفته در بالای تونل تاثیرگذار است. به‌همین دلیل تخمین میزان نشست ناشی از حفر این تونل‌ها ...  بیشتر