1. اصلاح مقادیر اندازه‌گیری شده مدارهای فرآوری با روش تحلیل سلسله مراتبی

پریسا قبادی؛ علی اکبر عبدالله زاده

دوره 10، شماره 28 ، پاییز 1394، ، صفحه 93-103

چکیده
  تعیین مقدار پارامترهای مختلف در یک مدار فرآوری از طریق اندازه‌گیری مستقیم یا نمونه‌گیری امری رایج برای بررسی پایداری مدار و تشخیص خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بخش‌های مختلف آن است. اما با توجه به وجود خطاهای سیستماتیک، تصادفی و یا اتفاقی در هنگام اندازه‌گیری، همواره مقادیر اندازه‌گیری شده دقیق و صحیح نیستند. اگرچه با اندازه‌گیری ...  بیشتر