اقتصاد معدن
1. ارائه مدلی برای تعیین ارزش اقتصادی بلوک‌ها در استخراج زیرزمینی

طلا طاهرنیا؛ مجید عطایی پور

دوره 10، شماره 28 ، پاییز 1394، ، صفحه 43-51

چکیده
  امروزه برای تعیین محدوده نهایی و بهینه استخراج روش‌های کامپیوتری استفاده می‌شود. در حالی که استفاده از روش‌های کامپیوتری مستلزم بلوک‌بندی کانسار و محاسبه‌ی ارزش اقتصادی بلوک‌ها است. با توجه به اینکه تعیین ارزش اقتصادی بلوک در روش‌های استخراج زیرزمینی پیچیده است، تا‌کنون کمتر به توسعه الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای روش‌های ...  بیشتر