مکانیک سنگ
1. مدل‌سازی خرابی ریزمکانیکی در محیط نرم افزار UDEC برای تحلیل رفتارسنگ‌های تحت ریزترک‌های باز

حامد ملاداودی

دوره 10، شماره 28 ، پاییز 1394، ، صفحه 67-81

چکیده
  رفتار غیر خطی و برگشت‌ناپذیر سنگ‌ها تحت بارگذاری ناشی از ایجاد،  رشد و انتشار ریزترک‌ها در سنگ یا فرآیند خرابی است. اغلب برای بررسی فرآیند خرابی از مدل‌های خرابی پدیدارشناسانه استفاده می‌شود. در این تحقیق به‌دلیل کارایی بیشتر مدل‌های خرابی ریزمکانیکی در برقراری ارتباط بین رفتار ریزمقیاس و بزرگ‌مقیاس سنگ از مدل‌های خرابی ...  بیشتر