1. بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر سینتیک فلوتاسیون مس در مرحله رافر

سید هادی شاهچراغی؛ محمود عبداللهی؛ محمد رضا خالصی

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، ، صفحه 1-12

چکیده
  چهار پارامتر عملیاتی مقدار کلکتور، مقدار کف‌ساز، pH و زمان آماده‌سازی، مهمترین پارامترهای موثر بر عملکرد متالورژیکی و سینتیکی فلوتاسیون مس هستند. تحقیق حاضر در مجتمع مس میدوک واقع دراستانکرمان انجام شد. به منظور بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی مذکور بر سینتیک و کارایی جدایش فلوتاسیون مس، توسط روش سطح پاسخ در نرم افزار DX7، 30 آزمایش ...  بیشتر