مکانیک سنگ
1. بررسی تاثیر اجزای جامد و سیمان بر رفتار مکانیکی و رئولوژیکی پرکننده‎های تهیه شده از باطله‎های کارخانه فرآوری سرب و روی انگوران زنجان

رامین دوست محمدی؛ مرتضی گراوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.118115.1771

چکیده
  استفاده از پرکننده‌های خمیری سیمانی در پرکردن فضاهای زیرزمینی توسط صنایع معدنی در حال گسترش است. در این مقاله قابلیت استفاده از باطله‌های کارخانه فرآوری در تهیه پرکننده خمیری سیمانی و عوامل موثر بر مقاومت و اسلامپ آن با استفاده از اصول طراحی آزمون‎ها و نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در پرکننده مورد مطالعه از باطله ...  بیشتر