استخراج
1. اصلاح مدل نظری برش‌پذیری سنگ برای دیسک Vشکل با درنظرگرفتن شعاع لبه تیغه

محمد ایزدشناس؛ جعفر خادمی حمیدی؛ هادی صبوری

دوره 15، شماره 46 ، بهار 1399، ، صفحه 1-9

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.102272.1687

چکیده
  برش‌‌پذیری سنگ همواره به‌عنوان یکی از پارامتر‌های تأثیرگذار در انتخاب و طراحی ابزار برش و پیش‌بینی عملکرد ماشین‌های حفار مکانیکی شناخته‌شده است. روش‌های میدانی، آزمایشگاهی و نظری ازجمله روش‌هایی هستند که در تعیین برش‌‌پذیری سنگ کاربرد دارند. در این تحقیق، مدل نظری برآورد نیروهای برش سنگ با دیسک‌های Vشکل با لحاظ کردن شعاع ...  بیشتر