اکتشاف
1. تأثیر فاکتورهای خود همبستگی کمینه/ بیشینه در شبیه‌سازی شرطی توأم

مسعود منجزی؛ المیرا تجویدی؛ امید اصغری

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، ، صفحه 14-24

چکیده
  از دیدگاه اقتصادی، شناسایی و کمی‌سازی عدم ‌قطعیت عیاری دارای اهمیت بالایی می‌باشد. برای کمی‌سازی عدم ‌قطعیت می‌توان از تکنیک‌های شبیه‌سازی شرطی استفاده نمود. این روش‌‌ها، برای کانسارهای تک عنصره‌ قابل کاربرد می‌باشند، اما در کانسارهای چند عنصره که در آن‌ها لحاظ نمودن همبستگی فضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ‌ندرت ...  بیشتر

2. کاهش واریانس شبیه¬سازی شرطی عیار با استفاده از داده¬های سخت و نرم به¬روش محدود¬سازی ممان محلی

محمد علی ملکی تهرانی؛ امید اصغری؛ خاویر امری

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 13-23

چکیده
  این مطالعه به بررسی شبیه‌سازی زمین‌آماری عیار در کانسار‌هایی که توزیع عیار در آن‌ها روند فضایی نشان می‌دهد می‌پردازد. این روند می‌تواند به وسیله تعریف داده‌های شرطی دوباره تولید شود. این داده‌های شرطی می‌توانند داده‌های سخت موجود و یا تعدادی داده نرم باشند که با استفاده از نتایج کوکریجینگ تولید می‌شوند. فرآیند ...  بیشتر