1. مدل‌سازی فرکتالی طیف توان داده های طیفی آمارۀ U برای جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری

حسین مهدیان فر؛ میرمهدی سیدرحیمی نیارق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.123404.1801

چکیده
  در مطالعات اکتشافات ژئوشیمیایی، روش‌های جداسازی آنومالی مختلفی مثل روش‌های فرکتالی و آمارۀ فضایی U از گروه تکنیک‌های ساختاری، جهت تفسیر داده‌ها و جدایش مناطق آنومال ارائه شده است. در این مطالعه، اقدام به مطالعۀ ویژگی‌های طیفی مقادیر U مربوط به کانی‌سازی نوع مس پورفیری در منطقۀ ظفرقند شده است. با استفاده از مقادیر طیف توان می‌توان ...  بیشتر