استخراج
1. اصلاح مدل نظری برش‌پذیری سنگ برای دیسک Vشکل با درنظرگرفتن شعاع لبه تیغه

محمد ایزدشناس؛ جعفر خادمی حمیدی؛ هادی صبوری

دوره 15، شماره 46 ، بهار 1399، ، صفحه 1-9

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.102272.1687

چکیده
  برش‌‌پذیری سنگ همواره به‌عنوان یکی از پارامتر‌های تأثیرگذار در انتخاب و طراحی ابزار برش و پیش‌بینی عملکرد ماشین‌های حفار مکانیکی شناخته‌شده است. روش‌های میدانی، آزمایشگاهی و نظری ازجمله روش‌هایی هستند که در تعیین برش‌‌پذیری سنگ کاربرد دارند. در این تحقیق، مدل نظری برآورد نیروهای برش سنگ با دیسک‌های Vشکل با لحاظ کردن شعاع ...  بیشتر

2. بهینه سازی همزمان محدوده کارگاه و زمان بندی تولید در روش استخراج از طبقات فرعی

ثریا فروغی؛ جعفر خادمی حمیدی؛ مسعود منجزی؛ مایکا نرینگ

دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1398، ، صفحه 90-81

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.36641

چکیده
  تعیین محدوده بهینه کارگاه و زمان‌بندی تولید بهینه، دو بخش مهم در طراحی معادن زیرزمینی می‌باشند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نتایج بهینه‌سازی هر بخش بر بخش دیگر تأثیر بسزایی دارد، لذا بهینه‌سازی این دو بخش به صورت مجزا نمی‌تواند بهینگی را تضمین کند؛ چراکه در روش‌ مجزا، اثرات و تعاملات بین بخش‌های مختلف طراحی نادیده گرفته ...  بیشتر

استخراج
3. ارزیابی برش پذیری ماسه سنگ قرمز فوقانی با استفاده از آزمون برش خطی کوچک مقیاس

جعفر خادمی حمیدی؛ سجاد علی مدد؛ کورش شهریار؛ مهدی محمدی حسین آبادی

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 108-117

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.34842

چکیده
  طراحی و انتخاب ماشین مناسب و پیش‌بینی عملکرد آن به‌منظور برنامه‌ریزی و تخمین هزینه‌های پروژه در استخراج مکانیکی و حفر مکانیزه تونل‌ها ضروری است. ارزیابی برش‌پذیری سنگ در روش‌های حفر مکانیزه شامل بررسی رفتار سنگ و اندرکنش آن با تیغه است و انجام آزمون‌های برش در مقیاس آزمایشگاهی، مطمئن‌ترین راه برای ارزیابی دقیق رفتار سنگ و تیغه ...  بیشتر

استخراج
4. ارزیابی ریسک گازخیزی معدن مکانیزه زغال‏سنگ طبس با روش‌ کریجینگ شاخص چندگانه

ولی صفری؛ وحید وزیری؛ سعید سلطانی محمدی؛ جعفر خادمی حمیدی

دوره 13، شماره 39 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.32829

چکیده
  این تحقیق برای پیش‎بینی میزان گازخیزی لایه زغال‏ و ارزیابی ریسک سوانح ناشی از آن در معدن مکانیزه زغال‏سنگ طبس به کمک تخمینگر زمین‎آماری کریجینگ شاخص چندگانه و بر اساس داده‏های برداشت‌شده در خصوص گازخیزی لایه زغال C1 از 48 حلقه گمانه انجام شد. نتایج حاصل از نقشه پیش‎بینی گازخیزی نشان داد که تقریبا 12 درصد از کل مساحت محدوده ...  بیشتر

استخراج
5. تاثیر عدم‌ قطعیت‌ عیار در برنامه‌ریزی تولید بلندمدت ذخایر دو عنصری

ولی صفری؛ مسعود منجزی؛ جعفر خادمی حمیدی

دوره 13، شماره 38 ، بهار 1397، ، صفحه 11-24

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.30566

چکیده
  برنامهریزی تولید بلندمدت تأثیر بسزایی در ارزیابی اقتصادی پروژههای معدنی دارد. در برنامهریزی تولید استفاده از یک مدل بلوکی عیاری با دقت بالا اهمیت ویژهای دارد. برای ایجاد مدل بلوکی عیاری انتخاب یک روش تخمین مناسب گامی مهم تلقی میشود. معمولاً برای تخمین عیار در کانسارهای چند عنصره از روش کوکریجینگ ) CoKriging ( استفاده میشود اما این روش ...  بیشتر

اکتشاف
6. تخمین عیار در ذخایر دو متغیره با استفاده از روش ترکیبی کریجینگ و فاکتورهای خودهمبستگی مینیمم_ماکزیمم

ولی صفری؛ مسعود منجزی؛ جعفر خادمی حمیدی

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، ، صفحه 11-20

چکیده
  تخمین عیار در ذخایر چند متغیره بسیار مهم است. انتخاب روش مناسب در این ذخایر می‌تواند در دقت تخمین عیار نقش اساسی داشته باشد. به­‌طور معمول روش کوکریجینگ (Co-Kriging) برای تخمین عیار ذخایر چند متغیره استفاده می‌شود اما این روش در بازتولید میانگین و همبستگی بین داده‌های واقعی دقت کافی ندارد. در سال‌های اخیر، برای حل این مسئله روش ترکیبی ...  بیشتر

استخراج
7. رده‏ بندی سقف کارگاه در معادن زغال‏سنگ با استفاده از تحلیل گر زمین آماری و GIS

وحید وزیری؛ جعفر خادمی حمیدی؛ احمدرضا صیادی

دوره 11، شماره 30 ، بهار 1395، ، صفحه 51-62

چکیده
     ریزش سقف معادن زیرزمینی یکی از مشکلاتی است که معدن‏کاران اغلب با آن روبرو می‌شوند. مواردی مثل شکستگی‎ها و گسل‌ها باعث کاهش مقاومت طبقات بالایی لایه زغال‏سنگ می‌شود. به‏همین دلیل، آگاهی از وضعیت سقف در معادن زغال‏سنگ قبل از استخراج آن بسیار  مهم است. این تحقیق به‌منظور پیش‎بینی وضعیت سقف‏ کارگاه در معدن مکانیزه ...  بیشتر

مکانیک سنگ
8. مدلسازی تاثیر طول کارگاه استخراج جبهه کار طولانی بر توزیع تنش ها (مطالعه موردی: معدن زغالسنگ شماره 1 پروده طبس)

محمود عبداله زاده؛ جعفر خادمی حمیدی؛ مسعود منجزی

دوره 9، شماره 24 ، پاییز 1393، ، صفحه 17-28

چکیده
  در روش جبهه کار طولانی با پیشروی سینه کار، طبقات سقف در قسمت عقب سینه کار تخریب می شود و به دنبال آن بارهای زیادی در اطراف پهنه های استخراجی و منطقه تخریب توزیع می شود. تعیین مقدار و نحوه توزیع تنش های اطراف پهنه استخراجی و عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. طول کارگاه استخراج یکی از عوامل تاثیرگذار بر نحوه توزیع این ...  بیشتر