1. تحلیل عددی حجم محدود تأثیر هندسه درز بر تغییرات سرعت دوغاب با ویسکوزیته متغیر، تحت رژیم جریانی آشفته ی ناپایا

مصطفی شریف زاده؛ جعفر خانی؛ زیور جنتی اقدم؛ مجید احمدلوی داراب

دوره 4، شماره 7 ، تابستان 1388، ، صفحه 13-22

چکیده
  آمیزه تزریق با یک سرعت اولیه وارد درز می‌شود اما بسته به هندسه درز و خصوصیات دوغاب تزریقی، دوغاب به تدریج سفت شده و سرعت تغییرات کاملاً آشکاری از خود نشان می‌دهد. این تغییرات در راستای تزریق و عمود بر راستای تزریق رخ می‌دهد. در این تحقیق تغییرات هر دو مؤلفه سرعت در درزهایی با هندسه‌های گوناگون، با استفاده از اصول دینامیک سیالات محاسباتی ...  بیشتر