1. انتخاب ماشین حفاری مکانیزه مناسب برای حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط 7 مترو تهران

اسماعیل فصیحی؛ شکر الله زارع؛ صادق طریق ازلی

دوره 7، شماره 15 ، تابستان 1391، ، صفحه 77-86

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل تونل‌سازی مکانیزه در نواحی شهری انتخاب ماشین حفاری مناسب است. شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیک بستر و نوع مصالح تشکیل‌دهنده ، تغییرات لایه‌ها، میزان سطح آب زیرزمینی، موقعیت و شرایط خاص شهری و غیره موارد مهمی هستند که برانتخاب ماشین و روش اجرای تونل‌های شهری مؤثر هستند. در این مقاله ضمن بررسی شرایط ژئوتکنیکی، ...  بیشتر