1. پیش بینی مدول تغییرشکل توده سنگ مبتنی بر روش های تحلیلی و عددی

محمد عبادی؛ سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر

دوره 6، شماره 13 ، زمستان 1390، ، صفحه 79-91

چکیده
  تعیین مدول تغییر شکل توده‌ سنگ یکی از ملزومات اساسی در انجام پروژه‌های مختلف، بویژه پروژه‌های عمرانی است. برای تعیین مدول تغییر شکل می‌توان از روش‌های اندازه‌گیری‌ برجا همچون روش‌های دیلاتومتر، بارگذاری صفحه‌ای و جک تخت استفاده کرد. از طرف دیگر این روش‌ها بسیار وقت‌گیر و پرهزینه هستند. یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی مدول ...  بیشتر