1. بررسی ویژگی‌های زیرجوامع کانی‌سازی طلای تیپ کوهزائی با پیاده‌سازی توابع تفکیک آنالیز تمایز روی مدل نمودار احتمال در چهار گوشه سقز

میرمهدی سیدرحیمی نیارق؛ مهدی زارع؛ رضا قوامی ریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.105190.1712

چکیده
  کانی‌سازی طلا در منطقه کردستان ایران، واقع در زون سنندج – سیرجان، به‌عنوان تیپ طلای پهنه‌های برشی طبقه‌بندی شده است. برای جداسازی بهینۀ نمونه‌های آنومال کانی‌سازی شدۀ طلا نیاز به بررسی دقیق و درست ویژگی‌های زیرجوامع ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق برای بررسی دقیق‌تر این ویژگی‌ها و بهبود نتایج، روش آنالیز تمایز بر روی نتایج ...  بیشتر

2. مدل‌سازی فرکتالی طیف توان داده های طیفی آمارۀ U برای جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری

حسین مهدیان فر؛ میرمهدی سیدرحیمی نیارق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.123404.1801

چکیده
  در مطالعات اکتشافات ژئوشیمیایی، روش‌های جداسازی آنومالی مختلفی مثل روش‌های فرکتالی و آمارۀ فضایی U از گروه تکنیک‌های ساختاری، جهت تفسیر داده‌ها و جدایش مناطق آنومال ارائه شده است. در این مطالعه، اقدام به مطالعۀ ویژگی‌های طیفی مقادیر U مربوط به کانی‌سازی نوع مس پورفیری در منطقۀ ظفرقند شده است. با استفاده از مقادیر طیف توان می‌توان ...  بیشتر