1. مطالعه ژئوشیمیایی سنگ های هیدروکربنی با استفاده از داده‌های پیرولیز راک- اول و مدل آرنیوس درمیدان نفتی آغاجاری

سعیده سنماری؛ بیژن ملکی؛ ابوذر بازوندی؛ پرویز آرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.117472.1770

چکیده
  در این تحقیق ، کاربرد مدل آرنیوس به عنوان مدلی سینتیکی مناسب، برای ارزیابی در صد نفت زایش شده در سنگ منشا نشان داده شده است. بدین منظور سنگ‌های منشا احتمالی سازندهای گدوان، کژدمی و پابده در میدان نفتی آغاجاری برای بررسی نحوه کاربرد روش آرنیوس مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق وضعیت بلوغ سنگ منشاء و همچنین تعیین درصد زایش نفت در ...  بیشتر

اکتشاف
2. ارزیابی توان هیدروکربونزایی سازند پابده با استفاده از روش پیرولیز راک–اول (در چاه سورو-1)

سعیده سنماری؛ محمد جهانی؛ لیلا فضلی؛ آمنه کریمی

دوره 9، شماره 25 ، زمستان 1393، ، صفحه 61-69

چکیده
  امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک- اولEval pyrolysis) Rock-) و نتایج حاصل از آن جهت تعیین و تفسیر خصوصیات واحدهای حوضه های رسوبی متداول می باشد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه توان هیدروکربورزایی سازند پابده با استفاده از روش آنالیز راک– اول در چاه سورو-1 در ناحیه بندرعباس است. بدین منظور بررسی ژئوشیمیایی سازند پابده به عنوان سنگ منشأ ...  بیشتر